Κανονισμός Βραβεύσεως

1663

1. Η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Στρατιωτικής Δικαιοσύνης (ΕΔΛΣΔ) στα πλαίσια των επιστημονικών σκοπών της, αποφάσισε με την ευκαιρία συμπλήρωσης δέκα (10) ετών από τη σύσταση και λειτουργία της, να αθλοθετήσει χρηματικό βραβείο ύψους 3.000 Ευρώ, για την βράβευση νομικής μελέτης ή άρθρου σχετιζόμενων με το Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο.

2. Το Δ.Σ της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών Στρατιωτικής Δικαιοσύνης καθόρισε τη διαδικασία επιλογής ως εξής:

α. Θα κριθούν αυτοτελείς μελέτες ή άρθρα με περιεχόμενο αναγόμενο στο Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο, όπως ενδεικτικά: Συνταγματική θέση της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και των Λειτουργών της, Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο και Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Θεσμική Κατάσταση Στρατιωτικών Δικαστών και Αναθεωρητών, ΣΠΚ και Νόμοι Στρατολογικής Φύσεως, Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο και Διεθνές Δίκαιο των Ενόπλων Συγκρούσεων, Διάφορα θέματα ουσιαστικού-δικονομικού Στρατιωτικού Ποινικού Δικαίου κ.λπ., που εκπονήθηκαν από Έλληνα ή Ελληνίδα, απόφοιτο νομικού ή πολιτικού τμήματος ελληνικού ή ξένου πανεπιστημίου, οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό και με περισσότερα του ενός έργα. Τα κρινόμενα έργα θα πρέπει να μην ξεπερνούν τις είκοσι (20) τυπωμένες σελίδες και να είναι πρωτότυπα, μη δημοσιευμένα μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των μελετών, δηλ. μέχρι την 15 Μαΐου 2008.

β. Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους από 12 έως και 15.5.2008 στα γραφεία της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, Π. Ράλλη 1, Ταύρος, τ.κ. 177 78, τηλ. 3488 313 (Αναθεωρητικό Δικαστήριο), είτε προσωπικά, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (η οποία θα πρέπει να έχει ταχυδρομηθεί μέχρι και την προαναφερόμενη ημερομηνία, όπως θα προκύπτει από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου). Οι σχετικές αιτήσεις θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από πέντε (5) αντίτυπα της μελέτης (η οποία θα είναι τυπωμένη στις μονές μόνο σελίδες), και να συνοδεύονται από ψηφιακό αποθηκευτικό μέσο (κατά προτίμηση CD) που να τις περιέχει σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και από σύντομο βιογραφικό σημείωμα του συγγραφέα.

γ. Η επιλογή της μελέτης που θα βραβευθεί θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ., το οποίο θα αναθέσει τη διαδικασία επιλογής σε Ειδική Επιτροπή Βραβεύσεως συγκροτούμενη από μέλη της Ενώσεως. Σε περίπτωση που κάποιο από τα μέλη της Ενώσεως έχει υποβάλει για κρίση σχετική μελέτη, είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί να ορισθεί μέλος της ως άνω Επιτροπής.

δ. Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή θα στηριχθεί σε ευσύνοπτη έκθεση την οποία θα καταρτίσει η Επιτροπή Βραβεύσεως εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και η οποία θα υιοθετηθεί-εγκριθεί εν συνεχεία με απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ύπαρξης διαφωνίας, ή περισσοτέρων απόψεων, υπερισχύει η απόφαση του Δ.Σ. (η οποία στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να είναι ομόφωνη), καθώς η Έκθεση της Επιτροπής δεν είναι δεσμευτική για το Δ.Σ. της Ενώσεως.

3. Το βραβείο μπορεί, με σχετική μνεία στην Έκθεση της Επιτροπής Βραβεύσεως των λόγων που οδήγησαν σε αυτό, να μοιρασθεί μεταξύ περισσοτέρων υποψηφίων.

4. Είκοσι από τις μελέτες που θα αποσταλούν, θα δημοσιευτούν μετά το πέρας του διαγωνισμού σε ειδικό Τόμο – Αφιέρωμα για τα 10 έτη της Ενώσεως Δικαστικών Λειτουργών Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, ο οποίος θα κυκλοφορήσει με τη φροντίδα έγκριτου νομικού εκδοτικού οίκου της χώρας.

5. Η απονομή του βραβείου προγραμματίζεται να γίνει κατά τη διάρκεια της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, η οποία θα πραγματοποιηθεί περί το τέλος Νοεμβρίου 2008.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
Αναθεωρητής Γ΄
Αντεισαγγελέας Αναθεωρητικού Δικαστηρίου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΦΝΗΣ
Στρατιωτικός Δικαστής Α΄
Πρόεδρος Ναυτοδικείου Πειραιώς