ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ της 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

1391
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
της 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

Η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, η οποία συστάθηκε νομίμως δυνάμει της υπ’ αριθμ. 4100/97 Αποφάσεως  Πρωτοδικείου Αθηνών και λειτουργεί ως Επιστημονικό Σωματείο, καταχωρηθέν στα Βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 21464, με έδρα την Αθήνα
Συγκάλεσε
Σήμερα, τρεις (3) Δεκεμβρίου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Στρατοδικείου Αθηνών (Πέτρου Ράλλη 1 – Ταύρος),