Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Βραβεύσεως της ΕΔΛΣΔ

1424
Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Βραβεύσεως της ΕΔΛΣΔ Εκτύπωση E-mail
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣΠέτρου Ράλλη 1, τ.κ. 177 78,  ΤΑΥΡΟΣ
Τηλ.: 210 4512228, 4583711, 3488313
fax.:  210 3412 840, 4583 622Αριθμ. Πρωτ.: 7/2008

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2008

ΠΡΟΣ:

Αντιπρόεδρο Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, Αναθεωρητή Β΄, κ. Αντώνιο
Μπελαντώνα  και
Στρατιωτικούς Δικαστές, κ. Σιμέλα Τσιλιγγίρη και κ. Ευγένιο Γιαρένη

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Βραβεύσεως της ΕΔΛΣΔ

1. Στις 15 Μαίου 2008, έληξε η προθεσμία υποβολής μελετών για βράβευση, σύμφωνα με τους όρους του δημοσιευθέντος στο νομικό τύπο Κανονισμού Βραβεύσεως της Ενώσεως, η δε συμμετοχή των νομικών της χώρας κρίνεται ικανοποιητική.
Κατόπιν αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Δικαστικών Λειτουργών Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, με απόφασή του που ελήφθη την 8/7/2008, αποφάσισε να συγκροτήσει, σύμφωνα με τους όρους του δημοσιευθέντος Κανονισμού Βραβεύσεως (και το άρθρο 22 του Καταστατικού της Ενώσεως), Ειδική Επιτροπή Βραβεύσεως, η οποία οφείλει να καταρτίσει ευσύνοπτη Έκθεση, την οποία θα υποβάλλει μέχρι 10/9/2008 στο ΔΣ, στην οποία και θα στηριχθεί εν συνεχεία η απόφαση του ΔΣ της Ενώσεως για τη βράβευση της καλύτερης μελέτης.
2. Η Επιτροπή αυτή αποφασίστηκε ομόφωνα να αποτελείται από τους παρακάτω συναδέλφους, μέλη της Ενώσεως: Μπελαντώνα Αντώνιο, Αντιπρόεδρο Αναθεωρητικού Δικαστηρίου και Στρατ. Δικαστές Τσιλιγγίρη Σιμέλα και Γιαρένη Ευγένιο.
3. Η παρούσα να αναρτηθεί στο site της Ενώσεως (www.militaryjustice.gr)

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Μακρής                                              Κων/νος  Δάφνης
Αναθεωρητής Γ΄                                                 Αναθεωρητής Γ΄