ΨΗΦΙΣΜΑ Ε.Δ.Λ.Σ.Δ ΤΗΣ 29ης.11.2003

1278

Η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών
Στρατιωτικής Δικαιοσύνης (Ε.Δ.Λ.Σ.Δ) κατά τη Γενική Συνέλευση των μελών της

της 29ης Νοεμβρίου 2003, λαμβάνοντας υπόψη  ότι:

ΨΗΦΙΣΜΑ Ε.Δ.Λ.Σ.Δ ΤΗΣ 29ης.11.2003