EΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ-ΨΗΦΙΣΜΑ 2010

1066

EΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Πέτρου Ράλλη 1
17778   Ταύρος
Τηλ. και FAX 210- 3488419

ΨΗΦΙΣΜΑ

Τα μέλη της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, που συνήλθαμε στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, την 27 Νοεμβρίου 2010,

Ομόφωνα

ΖΗΤΟΥΜΕ :

Α) Την άμεση λήψη νομοθετικών μέτρων για τον εκσυγχρονισμό, την ποιοτική αναβάθμιση της στρατιωτικής ποινικής δικαιοσύνης και την ολοκλήρωση της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των λειτουργών της, με την περιβολή αυτών με το σύνολο των εγγυήσεων που καθιερώνει το Σύνταγμα, καθώς και την  καθιέρωση σταθερών και αντικειμενικών κριτηρίων για κάθε υπηρεσιακή μεταβολή στρατιωτικών δικαστών, ειδικής αιτιολογίας στις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου και δικαιώματος προσφυγής

Β) Την εισαγωγή και φοίτηση  των παρέδρων της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης  στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών,

Γ) Την κατάργηση των διατάξεων του Κώδικα Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων που «υπονοούν» μια οιονεί στρατιωτική ιδιότητα, καθώς και τον εξορθολογισμό της βαθμολογικής εξομοίωσης των στρατιωτικών δικαστών με τους λειτουργούς της τακτικής Δικαιοσύνης,

Δ) Τη σαφή ρύθμιση της δωσιδικίας των Στρατιωτικών Δικαστών,

Ε) Την τροποποίηση των διατάξεων του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα σχετικά με  την καθ’ ύλη αρμοδιότητα και τον εναρμονισμό της με τα ισχύοντα στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας,

ΣΤ΄) Την αποδέσμευση του βαθμού του προέδρου και των δικαστών από το βαθμό του κατηγορουμένου,

Ζ) Την ενοποίηση των στρατιωτικών δικαστηρίων, με την κατάργηση της διάκρισής τους ανάλογα με τον κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων,

Η) Την κατάργηση των περιπτώσεων κατά τις οποίες οι στρατιωτικοί εξαιρούνται από την αρμοδιότητα των στρατιωτικών δικαστηρίων, προς ολοκλήρωση της αρχής του νόμιμου – φυσικού δικαστή,

Θ) Την παροχή οικονομικής αυτοτέλειας στην ΔΣΔ/ΥΠΕΘΑ και τα Στρατιωτικά Δικαστήρια, για την επίλυση των λειτουργικών τους αναγκών,

Ι) Τον εκσυγχρονισμό των Πινάκων Οργάνωσης και Υλικού των Στρατιωτικών Δικαστηρίων,

ΙΑ) Την επανεξέταση του θεσμού της επιθεώρησης,  για τα πρωτοβάθμια στρατιωτικά δικαστήρια καθώς  και την καθιέρωσή της  για το Αναθεωρητικό Δικαστήριο,

ΙΒ) Τη νομοθετική ρύθμιση του μισθολογίου των Στρατιωτικών Δικαστών, προκειμένου να καλυφθεί το νομοθετικό κενό που υφίσταται και να υλοποιηθεί η συνταγματική επιταγή περί προσωπικής ανεξαρτησίας.

Χαιρετίζουμε την εκπροσώπηση του ΥΠΕΘΑ δια του κ.  Α/ΓΕΕΘΑ , που μετέφερε γραπτό μήνυμα του κ. Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η παρουσία του οποίου στη Συνέλευση θα ήταν ιδιαίτερα επιθυμητή. Εκφράζουμε τη λύπη μας που παρά την διατύπωση σχετικών αιτημάτων εκ μέρους μας,, δεν κατέστη μέχρι σήμερα δυνατή η συνάντησή εκπροσώπων μας με τον κ. ΥΕΘΑ. Επίσης, χαιρετίζουμε  την παρουσία εκπροσώπων  των Δικαστικών Ενώσεων  και  των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών και  Πειραιώς.

Εκφράζουμε  τον προβληματισμό μας αναφορικά με τη διαδικασία  ψήφισης των προσφάτων νομοθετικών διατάξεων  που αφορούν τη Στρατιωτική Δικαιοσύνη  (αρ. 9 παρ. 7 του Ν.3861/10 και 27 παρ. 13 του Ν.3883/10), που έλαβε χώρα χωρίς προηγουμένη έκφραση γνώμης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Πρ. Δγτος 21/02 και το αρ. 1β΄του Πρ. Δγτος 63/09 από την Ολομέλεια του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου και χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη ενημέρωση και διαβούλευση με την Ένωσή μας. Ειδικά δε σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο της διάταξης του αρ. 27παρ. 13 του Ν. 3883/10 και τη θέσπιση νέων προϋποθέσεων για την προαγωγή στο βαθμό του Στρ. Δικαστή Α΄, θεωρούμε ότι αυτή προσκρούει στην αρχή της ισότητας, κυρίως σε βάρος των γυναικών συναδέλφων, καταδικάζει μεγάλο αριθμό συναδέλφων σε περαιτέρω πολύχρονη βαθμολογική καθήλωση, καθιερώνοντας κριτήρια (αθροιστική συνδρομή 8ετίας στο βαθμό και 28 ετών συνολικής πραγματικής υπηρεσίας στις Ε.Δ.) που δεν υφίστανται ούτε για τους αξιωματικούς των Ε.Δ., οι οποίοι προάγονται με μόνη τη διαζευκτική συνδρομή των ως άνω προϋποθέσεων. Κατόπιν αυτών, ζητούμε την κατάργησή της ή έστω την ουσιαστική αναμόρφωσή της.

Εκφράζουμε την ανησυχία μας για την καθυστέρηση επιλογής της ηγεσίας του Σώματος, η οποία οδήγησε σε σειρά προβλημάτων και δυσλειτουργιών , όπως αδυναμία προσδιορισμού υποθέσεων, συγκρότησης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, έκδοσης των αναγκαίων αποφάσεων μεταθέσεων, προαγωγών, ορισμών σε επιτροπές-συμβούλια κλπ.

Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία  για την διοργάνωση , σε συνεργασία με τη Διεθνή Ένωση για το Στρατιωτικό Δίκαιο και το Δίκαιο του Πολέμου, διεθνούς συνεδρίου  με θέμα το Στρατιωτικό Δίκαιο, το οποίο θα διεξαχθεί στην Ρόδο το επόμενο έτος.

Χαιρετίζουμε την ανάληψη πρωτοβουλίας για την συνδιοργάνωση συνεδρίων επιστημονικού ενδιαφέροντος με άλλες Δικαστικές Ενώσεις.

Εκφράζουμε την  ικανοποίηση  μας  για την υλοποίηση του παγίου  αιτήματος της Ένωσης ως προς  την κατάργηση της παράλληλης ή αποκλειστικής κάλυψης των θέσεων νομικών συμβούλων σε Μονάδες και Υπηρεσίες των Ε.Δ. από τους Δικαστικούς Λειτουργούς της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, που επιτεύχθηκε χάρη στη σύσταση του Σώματος Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων με το Ν. 3883/10.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ την διαρκή αδράνεια της Πολιτείας για την επίλυση των προαναφερθέντων επειγόντων ζητημάτων.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕ το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης για την ανάληψη πρωτοβουλιών και την πραγματοποίηση εκδηλώσεων προς υποστήριξη και υλοποίηση όλων των αιτημάτων που προαναφέρθηκαν, καθώς και για τον καθορισμό του είδους, του τρόπου και του χρόνου πραγματοποίησης των εκδηλώσεων αυτών. Επίσης, για την αποστολή του παρόντος ψηφίσματος στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ, στον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, στις Δικαστικές Ενώσεις, τους Δικηγορικούς Συλλόγους και τον Τύπο.

Με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Δ.Λ.Σ.Δ.

Ο Γενικός Γραμματέας                                                                                  Ο Πρόεδρος

ΣΩΤΗΡΙΟΣ  ΚΥΡΚΟΣ                                                                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΦΝΗΣ                                                                                                                                    ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ Β΄                                                               ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΗΣ Γ΄