Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Πλήρωση Κενών Θέσεων Δικαστικών Λειτουργών του Δικαστικού Σώματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ                                                                                          ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ    :    Αποδέκτες Πινάκων "Δ" και                ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
                                  "Θ" ΓΕΕΘΑ                         ΔΝΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
                                                                     Τηλ. (εξωτ.) : 210-6443984


ΚΟΙΝ    :    - Υπουργεία (από 10)                   
        - ΥΠΕΘΑ/ΔΣΔ (200) Φ. 415/
        - Στρατιωτικά Δικαστήρια (από 50)Σ.
        - Δικηγορικούς Συλλόγους Αθηνών,Αρ. Εγκυκλίου Θεσ/νίκης, Πειραιώς (από 200)Αθήνα, Δεκ.2008
        - Λοιπούς Δικηγορικούς Συλλόγους (από 20)
        - Γραφεία Ενημερώσεως Κοινού (Αθηνών- Θεσσαλονίκης) από 100
               


ΘΕΜΑ    :    Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Πλήρωση Κενών Θέσεων
Δικαστικών Λειτουργών του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων στο βαθμό του Παρέδρου


    1.    Έχοντας υπόψη:

        α.    Το Ν. 2304/95 "Κύρωση του Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων", (ΦΕΚ 83/95 τεύχος Α΄).

        β.    Το Π.Δ. 390/97 "Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού για την πλήρωση κενών θέσεων Παρέδρων στο Δικαστικό Σώμα Ενόπλων Δυνάμεων", (ΦΕΚ 276/30-12-97 τεύχος Α΄).

        γ.    Την από 1-12-2008 Πρόταση του Προέδρου του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ


    2.    Διαγωνισμό για την πλήρωση είκοσι εννέα (29) κενών θέσεων Δικαστικών Λειτουργών Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων στο βαθμό του Παρέδρου.

    3.    Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αθήνα από 23-3-2009 βάσει αναλυτικού προγράμματος που θα καταρτιστεί και θα γνωστοποιηθεί καταλλήλως από τον Πρόεδρο της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, περιλαμβάνει δε γραπτή και προφορική εξέταση στα παρακάτω μαθήματα :

    α.    Ποινικό Δίκαιο,

    β.    Ποινική Δικονομία,

    γ.    Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο (Ουσιαστικό – Δικονομικό) και Οργανισμό Στρατιωτικών Δικαστηρίων (ΠΔ 21/02, ΦΕΚ 12/25-1-02 τ. Α΄),

    δ.    Αστικό Δίκαιο,
   
    ε.    Συνταγματικό Δίκαιο,

              
       στ.    Διοικητικό Δίκαιο,

    ζ.    Ξένες γλώσσες (προαιρετικά σε μία ή περισσότερες από τις γλώσσες : Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική).

        Η ανάπτυξη των θεμάτων κατά τη γραπτή εξέταση στα νομικά μαθήματα γίνεται είτε με την υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών στον προσήκοντα κανόνα δικαίου, υπό τύπο δικαστικής αποφάσεως ή βουλεύματος, είτε με τη μορφή εκθέσεως, με στυλό διαρκείας κυανού χρώματος. Εφόσον έχουν τεθεί μόνο πρακτικά θέματα, κατά κρίση της επιτροπής, επιτρέπεται η χρήση νομικών κωδίκων χωρίς σχόλια. Η γραπτή εξέταση στην ξένη γλώσσα συνίσταται σε γραφή καθ’ υπαγόρευση κειμένου 20 έως 30 στίχων από νομικό σύγγραμμα της αντίστοιχης γλώσσας και μετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα.
              

Κατεβάστε την προκήρυξηImage